۱۴۰۴ مهر ۱۹, شنبه

قیمت تیر آهن

تیر آهن 12
قیمت به ریال : تماس با ما / نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 125 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 14
قیمت به ریال :1280000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 155 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 16
قیمت به ریال : 1590000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 195 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 18
قیمت به ریال : 1800000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 225 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 20
قیمت به ریال : 2670000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 269 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 22
قیمت به ریال :2920000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 315 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 24
قیمت به ریال : 3200000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 369 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 27
قیمت به ریال : 4900000/ نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 434 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران
----
تیر آهن 30
قیمت به ریال : تماس با ما / نوع : شاخه 12 متری / وزن به کیلو گرم : 505 / درصد اضافه : 1% /ترخیص : کف بنگاه تهران

۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

قیمت میلگرد

میلگرد 6.5
قیمت به ریال : 8400 /نوع : کلاف/وزن به کیلوگرم : 4.5 /محیط :1.88 / ترخیص : کف بنگاه تهران

---------
میلگرد 8
قیمت به ریال : 9000 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 6 /محیط :2.51 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 10
قیمت به ریال : 9100 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 7.5 /محیط :3.14 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 12
قیمت به ریال : 9150 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 11 /محیط :3.77 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 14
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 15 /محیط :4.40 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 16
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 19 /محیط :5.03 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 18
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 24 /محیط :5.66 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 20
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 30 /محیط :6.91 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 22
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 36 /محیط :6.91 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 25
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 47 /محیط :7.54 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 28
قیمت به ریال : 9200 /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 58 /محیط :8.17 / ترخیص : کف بنگاه تهران

--------
میلگرد 30
قیمت به ریال : تماس با ما /نوع : شاخه 12 متری/وزن به کیلوگرم : 64 /محیط :8.8 / ترخیص : کف بنگاه تهران

قیمت ورق

ورق 2

قیمت به ریال : 7350/ابعاد : رول / وزن به کیلو گرم: 32/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 3

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد : 1x2 / وزن به کیلو گرم: 48/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 4

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد : 2x1 / وزن به کیلو گرم: 64/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 5

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد :6x1.5/ وزن به کیلو گرم: 353/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 6

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد : 6x1.5 / وزن به کیلو گرم: 424/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 8

قیمت به ریال : 8100/ابعاد : 6x1.5 / وزن به کیلو گرم: 600/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 10

قیمت به ریال : 8100/ابعاد : 6x1.5/ وزن به کیلو گرم: 706/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 12

قیمت به ریال : 8100/ابعاد : 6x1.5 / وزن به کیلو گرم: 848/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 15

قیمت به ریال : 8150/ابعاد : 6x1.5 / وزن به کیلو گرم: 1060/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 20

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد : 6x1.25 / وزن به کیلو گرم: 1413/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 25

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد : 6x1.25 / وزن به کیلو گرم: 1470/ ترخیص : کف بنگاه تهران
----
ورق 30

قیمت به ریال : تماس با ما /ابعاد :6x1.25/ وزن به کیلو گرم: 1760/ ترخیص : کف بنگاه تهران

۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

قیمت نبشی

نبشی 3
قیمت به ریال : 8400 / ضخامت : 3 / وزن به کیلو گرم : 8.16 /طول : 6 متر
----
نبشی 4
قیمت به ریال : 8400 / ضخامت : 4 / وزن به کیلو گرم : 14.52 /طول : 6 متر
----
نبشی 5
قیمت به ریال : 8300 / ضخامت : 5 / وزن به کیلو گرم : 22.62 /طول : 6 متر
----
نبشی 6
قیمت به ریال : 8300 / ضخامت : 6 / وزن به کیلو گرم : 32.52 /طول : 6 متر
----
نبشی 8
قیمت به ریال : 8200 / ضخامت : 8 / وزن به کیلو گرم : 57.96 /طول : 6 متر
----
نبشی 10
قیمت به ریال : 8200 / ضخامت : 10/ وزن به کیلو گرم : 90.6 /طول : 6 متر
----
نبشی 12
قیمت به ریال : 8200 / ضخامت : 12 / وزن به کیلو گرم : 129.6 /طول : 6 متر
----
نبشی 15
قیمت به ریال : 8250 / ضخامت : 15 / وزن به کیلو گرم :202.8/طول : 6 متر
----
نبشی 20
قیمت به ریال : 8300 / ضخامت : 20 / وزن به کیلو گرم : 359.4 /طول : 6 متر

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

قیمت پروفیل

پروفیل درب و پنجره
قیمت به ریال : 7300 / نوع :507-508-509 / وزن هر متر به کیلو گرم : 2.44 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 20x10
قیمت به ریال : 8050 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :0.89 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 25x10
قیمت به ریال : 7750 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :0.90 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 30x10
قیمت به ریال : 8050 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :1.06 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 20x20
قیمت به ریال : 7500 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :1.06 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 25x25
قیمت به ریال : 7350 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :1.37 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 30x30
قیمت به ریال : 7350 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :1.68 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 30x20
قیمت به ریال : 7450 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :1.37 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 70x70
قیمت به ریال : 7350 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :4.19 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 40x80
قیمت به ریال : 7350 / نوع : ورق 2 / وزن به کیلو گرم :3.57 / ترخیص : کف بنگاه تهران
----
قوطی 100x40
قیمت به ریال : 7350 / نوع : ورق 2.5 / وزن به کیلو گرم :5.118 / ترخیص : کف بنگاه تهران

۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

ناودانی

مشخصات فنی ناودانی ذوب آهن اصفهان

1 . مشخصات ابعاد و وزن ناودانی بال شیب دار
2 . مقادی ایستایی ناودانی بال شیب دار
3 . ترکیب شیمیایی ناودانی
4 . خواص مکانیکی ناودانی


ناودانی

۱۳۸۸ تیر ۱۷, چهارشنبه

نبشی

مشخصات فنی نبشی ذوب آهن اصفهان
1 . ابعاد ، اندازه ، وزن و روادیدهای مربوط به نبشی
2 . فواصل محورها و مقادیر ایستایی نبشی
3 . ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی نبشی بال مساوی


مشخصات فنی نبشی